....What is Kundalini Yoga? ..¿Qué es Kundalini Yoga? ..Mitä kundaliinijooga on?....

....“There's nothing which can be more precious in you than your own relationship with your own consciousness.”.."No hay nada que pueda ser más preciado en ti, que tu íntima relación con tu propia conciencia.".."Mikään sinussa ei ole arvokkaampaa kuin oma suhteesi omaan tietoisuuteesi."....

....Yogi Bhajan..Yogui Bhajan..Yogi Bhajan....

....Kundalini Yoga is an integral discipline for self-exploration and spiritual development. Kundalini Yoga as taught by Yogi Bhajan® is regarded as a unique form of Yoga because it uses its knowledge of chakras and subtle energies to help you achieve holistic fitness. It is different to other styles of yoga because it allows you to get in touch with the excellence of your body, mind and soul. ..Kundalini Yoga es una disciplina integral para la auto-exploración y el desarrollo espiritual. Kundalini Yoga así como lo enseñó por Yogui Bhajan® se considera como una forma única de Yoga, ya que utiliza el conocimiento de los chakras y las energías sutiles para ayudarte a lograr un bienestar holístico. Es diferente a otros estilos de yoga porque facilita el contacto con la excelencia de tu propio cuerpo, mente y alma. ..Kundaliinijooga on kokonaisvaltainen harjoitus itsen tutkimiseen ja etsimiseen ja henkiseen kehittymiseen. Kundaliinijoogaa Yogi Bhajanin oppien mukaan® pidetään ainutlaatuisena joogamuotona, koska siinä hyödynnetään chakroihin ja hienovaraisiin energioihin liittyvää tietoa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin luomiseksi. Se eroaa muista joogan tyyleistä siten, että se auttaa sinua pääsemään kosketukseen kehosi ja sielusi hienouden kanssa. ....

....We offer classes, seminars, retreats and Teacher Trainings, and we participate annually in international Yoga Festivals. We also provide seminars for companies and other institutions. ..Ofrecemos clases, seminarios, retiros y Formaciones de Profesores, como también participamos anualmente en Festivales Internacionales de Yoga. Además de esto, damos seminarios para empresas y otras instituciones. ..Pidämme tunteja, järjestämme seminaareja, retriittejä ja opettajankoulutuksia ja osallistumme vuosittain kansainvälisille joogafestivaaleille. Järjestämme ja räätälöimme seminaareja ja koulutuksia myös yrityksille ja muille organisaatioille. ....

....Kundalini Yoga promotes inner, energetic and mental fitness and has many practical elements that contribute to the practitioner’s holistic development. ..Kundalini Yoga promueve la capacidad interior, enérgica y mental, y tiene muchos elementos prácticos que contribuyen al desarrollo holístico del practicante. ..Kundaliinijooga edistää sisäistä, energeettistä ja henkistä kuntoa, ja siihen kuuluu monenlaisia käytännönläheisiä elementtejä, jotka tukevat harjoittajan kokonaisvaltaista kehittymistä.  ....

....The Kundalini Yoga technique essentially consists of: ..La técnica de Kundalini Yoga consiste esencialmente en: ..Kundaliinijoogatekniikka pitää sisällään: ....

  • ....Kriyas, or "complete bodily actions or exercises", that balance the energy of body, mind and spirit. ..Kriyas, que son "ejercicios o movimientos corporales integrados", que equilibran las energías del cuerpo, la mente y el espíritu. ..Kriyoja, ts. ´kokonaisvaltaisia kehollisia liikkeitä tai harjoituksia´, jotka tasapainottavat kehon, mielen ja sielun energiaa. ....
  • ....Meditations to conquer, polish and purify the mind. ..Meditaciones para conquistar, pulir y purificar la mente. ..Meditaatioita, jotka hillitsevät, jalostavat ja puhdistavat mieltä. ....
  • ....Breathing techniques to correct, enhance and balance the flow of life force (prana), and ..Técnicas respiratorias para corregir, mejorar y equilibrar el flujo de la fuerza vital (prana), y ..Hengitystekniikoita, jotka korjaavat, parantavat ja tasapainottavat elämänvoiman eli pranan virtausta, ja ....
  • ....Mantras, consisting of “sonic forms” that have the power to reach the subtle level of the Inner Self. ..Mantras, que consisten en "formas de sonido" con el poder de alcanzar el nivel sutil del Ser Interior. ..Mantroja, jotka koostuvat ´äänellisistä muodoista´ ja joilla on voima tavoittaa sisäisen minän hienovarainen taso. ....

....These elements induce harmony in the body’s systems, with the glandular secretion and the nervous system’s charge combining energetically to generate states of deep inner calm, health and spiritual connection. ..Estos elementos inducen armonía en los sistemas del cuerpo, combinando enérgicamente la secreción glandular y el poder del sistema nervioso, generando estados de profunda calma interior, salud y conexión espiritual. ..Nämä elementit saavat kehon järjestelmät toimimaan harmoniassa - umpirauhasten ja hermojärjestelmän toiminta yhdistyvät energeettisesti synnyttäen syviä sisäisen rauhan, terveyden ja henkisen yhteyden tiloja. ....

....The general aim of Kundalini Yoga is to improve the quality of your consciousness, developing your emotional life, physical health and spiritual experience. ..El objetivo general de Kundalini Yoga es mejorar la calidad de tu conciencia, desarrollando tu vida emocional, salud fisica y experiencia espiritual. ..Kundaliinijoogan yleisenä tavoitteena on parantaa tietoisuutesi laatua, jolloin myös tunne-elämäsi, fyysinen terveytesi ja henkinen kokemuksesi kehittyvät. ....