....Meditative Healing Program™ ..Meditative Healing Program™ ..Meditative Healing™ ....

 

....A space where Transformative Meditations, Deep Psychology and the elevation of Bhakti  Yoga meet and heal. ..Meditative Healing™ es un espacio en donde meditaciones transformadoras, psicología profunda y la elevación del Bhakti Yoga, se reunen y sanan. ..Tila, jossa transformatiivinen meditaatio, syvä psykologia ja Bhakti joogan kohottovat voimat kohtaavat ja parantavat. ....

 
KRI_Specialty_Course_Seal_small.png

....“I am just teaching a science. This is how it is and this science is not modern. Only its application is modern. The scriptures show that people were being given this knowledge 20.000 years B.C.E. This human science existed much earlier than these modern times. My old notes suggest that anyone can be cured of a disease through the meditative process and the pituitary gland.” .."Estoy enseñando una ciencia. Así de sencillo, y esta ciencia no es moderna. Sólo su aplicación es moderna. Las escrituras muestran que las personas han recibido este conocimiento 20 000 años antes de Jesucristo. Esta ciencia humana existe mucho antes de esta época moderna. Mis viejas notas sugieren que cualquiera puede ser sanado de una enfermedad a través del proceso meditativo y la glándula pituitaria." .."Minä vain opetan tiedettä. Näin se vain menee, eikä tämä tiede ole moderni keksintö. Vain sen sovellus on moderni. Kirjoitukset osoittavat, että tämä tiede on annettu ihmiskunnalle 20 000 vuotta eaa. Tämä ihmistiede on ollut olemassa paljon ennen nykyaikaa. Kenet vain voidaan parantaa sairauksista meditaatioprosessin kautta ja parantamalla aivolisäkkeen toimintaa." ....

....Yogi Bhajan..Yogui Bhajan..Yogi Bhajan....

....The Meditative Healing Program™ is simultaneously a modern and traditional approach to deep health and healing. It is a meditative, theoretical and self-sensorial study based on the teachings and methods of Yogi Bhajan, core Ayurvedic teachings and essential Western knowledge of psycho-emotional health. ..La formación de Meditative Healing Program™ es simultáneamente un enfoque moderno y tradicional para la salud profunda y la sanación. Es un estudio meditativo, teórico y auto-sensorial, basado en las enseñanzas y métodos de Yogui Bhajan, el corazón de la enseñanza ayurvédica y la esencia del conocimiento occidental sobre la salud psico-emocional. ..Meditative Healing™ -ohjelma on yhtä aikaa moderni ja perinteinen lähestymistapa syvään terveyteen ja paranemiseen. Se on meditatiivinen, teoreettinen ja itsehavainnointiin perustuva oppi, joka pohjautuu Yogi Bhajanin opetuksiin ja menetelmiin, keskeisiin ayurvedan oppeihin ja keskeisimpään länsimaiseen tietämykseen psyko-emotionaalisesta terveydestä. ....

....The Meditative Healing Program™ consists of the First, Second and Third Grades: Practitioner, Healing Practitioner and Healing Instructor. Upon the completion of each of the Grades the student receives a Diploma. ..El Meditative Healing Program™ consiste en el Primer, Segundo y Tercer Grados: Practicante, Practicante de Sanación e Instructor de Sanación respectivamente. Al completar cada uno de los Grados, el estudiante recibe un Diploma. ..Meditative Healing™ -ohjelma koostuu ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta tasosta, jotka ovat: hoitaja, hoidon harjoittaja ja hoitava opettaja. Opiskelija saa tutkintotodistuksen jokaisen tason jälkeen. ....

....The Meditative Healing Program™ teaches you to:..El Meditative Healing Program™ te enseñará a:..Meditative Healing™ -ohjelma: ....

  • ....Engage and develop through a self-healing journey. ..Adentrarte en un viaje de auto-sanación. ..Auttaa sitoutumaan itseparantamisen matkaan. ....

  • ....Experience the life force (prana) that can be directed with the attention of the Meditative Mind. ..Experimentar la fuerza vital (prana) que puede ser dirigida con la atención de la Mente Meditativa. ..Opastaa tuntemaan elämänvoiman eli pranan kulun ja ohjaamaan sitä meditoimalla. ....

  • ....Use the keys to gain deeper access to the subconscious and unconscious levels of your psyche. ..Reconocer las claves para tener un acceso más profundo a los niveles subconscientes e inconscientes de tu psique. ..Antaa avaimet syvempien alitajunnan ja tiedostamattoman psyyken tasojen tavoittamiseen. ....

  • ....Recognize the opportunity to dive in to your personal symbolic world and do a “dream research” for transformation, self-exploration and self-healing. ..Generar la oportunidad de sumergirte en tu mundo simbólico personal y desarrollar una "investigación de los sueños" para la transformación, auto-exploración y auto-sanación. ..Antaa mahdollisuuden sukeltaa henkilökohtaiseen symboliseen maailmaan ja tutkia omia unia osana transformaatiota, itseen tutustumista ja itsen parantamista. ....

  • ....The Meditative Healing Program™ elevates you to the realm of Grace, through which the phenomenon of healing can occur. ..Elevarte al reino de la Gracia desde donde el Meditative Healing Program™ es capaz de canalizar el fenómeno de la sanación. ..Meditative Healing™ -ohjelma kohottaa sinut armon ulottuvuuteen, jonka kautta paranemisen ilmiö voi tapahtua. ....

....The Meditative Healing Program™ has been designed, launched and led by Jivan Mukta, with the guidance and master touch of Yogi Bhajan. Inspiration has come from the Fourth Guru of the Sikh tradition. The Program has been taught since 2012 to over a hundred students in five European countries. ..Meditative Healing Program™ ha sido diseñado, presentado y dirigido por Jivan Mukta, con la guía y toque maestro de Yogui Bhajan. La inspiración ha venido del cuarto de los Gurus de la tradición Sikh. Este Programa se ha enseñado desde 2012 a más de un centenar de estudiantes en cinco países de Europa. ..Jivan Mukta on suunnitellut ja käynnistänyt Meditative Healing™ -ohjelman ja vetänyt sitä Yogi Bhajanin opastuksella ja ohjauksella. Inspiraatio tälle on tullut sikhiperinteen neljännestä gurusta. Ohjelmaa on opetettu vuodesta 2012 lähtien yli sadalle opiskelijalle viidessä Euroopan maassa. ....

....In 2018 the Meditative Healing Program™ was upgraded, becoming a “Speciality Courses” and given the “KRI Seal of Approval”. According to the Kundalini Research Institute this status “honors those specialty courses that successfully meet the standards of KRI [and] ensure that The Teachings of Yogi Bhajan® are conveyed with accuracy and integrity”.  It has succeeded in removing deep stress, sorrow and pain from the lives of many people throughout Europe. ..En 2018 el Meditative Healing Program™ fue actualizado, convirtiéndose en un “Curso de Especialidad” adquiriendo el “Sello de Aprobación de KRI”. Según el Kundalini Research Institute este status “honra aquellos cursos de especialidad que cumplen con los estándares de KRI [y] aseguran que las Enseñanzas de Yogi Bhajan® se transmiten con exactitud e integridad”. El Meditative Healing Program™ ha conseguido eliminar el estrés profundo, la tristeza y el dolor de la vida de muchas personas en toda Europa. ..Vuonna 2018 Meditative Healing Program™ sai KRI:n (Kundalini Research Institute) “Speciality Courses” hyväksynnän ja merkinnän. KRI:n mukaan tämä merkintä on tarkoitettu tunnustukseksi niille erikoiskursseille, jotka täyttävät KRI:n standardit ja jotka varmistavat että Yogi Bhajanin® opetukset välitetään eteenpäin tarkasti ja tinkimättömyydellä. Ohjelma on auttanut poistamaan syvää stressiä, surua ja tuskaa monien ihmisten elämästä ympäri Eurooppaa. ....

....Get more familiar with the Meditative Healing Program™ via the official website. ..Para saber más acerca del Meditative Healing™ y el Meditative Healing Program™ visita la página web oficial. ..Lisätietoa Meditative Healing™ -ohjelmasta löydät sen nettisivuilta. ....

....Contact us if you would like to take part in a Meditative Healing Program™ or let us know if you would like to organize one in your location. ..Contáctanos si te gustaría participar en un Meditative Healing Program™ o haznos saber si deseas organizar un Programa en tu localidad. ..Ole meihin yhteydessä, jos haluat osallistua Meditative Healing™ -ohjelmaan tai toivot meidän järjestävän sellaisen omalla paikkakunnallasi. ....

....Read more about Meditative Healing Program™ Info Package, click HERE..Leer más acerca del Meditative Healing Program™ Info Package (en Inglés), click AQUÍ..Lue lisää Meditative Healing Program™ Infopaketti, klikkaa TÄSTÄ....