....Shakti Dance® Teacher Training..Formación de Profesores de Shakti Dance®..Shaktitanssin® opettajakoulutus....

 

....Teacher Training is for those who are interested in deepening their experience of Shakti Dance and feel inspired to embark on a journey within. It is for those who want to teach others, and also for those who just want to do it for themselves. ..La Formación de Profesores es para personas interesadas n profundizar su experiencia de Shakti Dance® y para quienes se sientan inspiradas en embarcarse en un viaje hacia el interior. Es para quienes quieren enseñar a los demás, como también para quienes quieren lograr un beneficio personal. ..Opettajakoulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita syventämään kokemustaan Shaktitanssista® ja tuntevat innoitusta matkatakseen kohti sisimpäänsä. Se sopii niille, jotka haluavat opettaa muita, ja myös niille, jotka haluavat oppia itse. ....

....The Teacher Training contains the following elements: ..La Formación de Profesores contiene los siguientes elementos: ..Opettajakoulutus pitää sisällään seuraavia elementtejä: ....

1. ....Yoga of Dance: ..Yoga de la Danza: ..Tanssin jooga: ....
....Cosmology and Hindu Mythology - Yogic Philosophy..Cosmología y mitología hindú. Bases filosóficas del yoga. ..Kosmologia ja hindumytologia – joogan filosofia....

2. ....Physical Body - Body as an Instrument: ..El Cuerpo Físico: El cuerpo como instrumento: ..Fyysinen keho – keho instrumenttina: ....
....Universal Principles of Harmonious Movement - Dynamic Asanas - Cadences and Sequences of Movement - Different Dance Styles - Mood (Bhava), Emotion (Rasa) and Rhythm (Talas)..Principios Universales del Movimiento Armonioso; Asanas Dinámicas; Cadencias y Secuencias de Movimiento; Diferentes Estilos de Danza; Estados Anímicos (Bhava), Emociones (Rasa) y Ritmos (Talas)..Harmonisen liikkeen universaalit periaatteet – dynaamiset asanat – liikkumisen kadenssit ja sekvenssit – erilaiset tanssityylit – tunnelma (bhava), tunne (rasa) ja rytmi (talas)....

3. ....Mental Body - Mind as a Servant: ..Cuerpo Mental: La mente como servidora: ..Mielen keho – mieli palvelijana: ....
....Awareness, Intention and Focus - Mental Presence in Motion..Conciencia, intención y concentración. La presencia mental en el movimiento. ..Tietoisuus, tarkoitus ja painopiste – henkinen läsnäolo liikkeessä....

4. ....Energetic Body - Breath of Life: ..Cuerpo Energético: El aliento de la Vida: ..Energinen keho – elämän hengitys: ....
....Breath and Movement - Pranayama in Motion - Yogic Anatomy in Dance - Prana and Electromagnetism - Healing Dance..Respiración y Movimiento. Pranayama en Movimiento. Anatomía Yóguica en la danza. Prana y electromagnetismo. Danza sanadora. ..Hengitys ja liike – pranayama liikkeessä – hengityksen anatomia tanssissa – prana ja sähkömagnetismi – parantava tanssi....

5. ....Mantras and Motion - Sound and Vibration: ..Mantras y movimiento: sonido y vibración: ..Mantrat ja liike – ääni ja värinä: ....
....Immersion in the Sound Current - Mantras, Meaning and Effects - Celestial Communication - Mantric Choreographies ..Inmersión en la "corriente de sonido". Mantras, sus significados y efectos. Comunicación Celestial. Coreografías mántricas. ..Uppoutuminen äänivirtaan – mantrat, merkitys ja vaikutukset – taivaallinen kommunikaatio – mantrakoreografiat....

6. ....Growth as a Teacher - Personal Development: ..El crecimiento como profesor: Desarrollo Personal: ..Kasvu opettajana – henkilökohtainen kehittyminen: ....
....Dynamic Structure of a Shakti Dance Class - Methodology and Techniques for Teaching Shakti Dance - The Role of the Teacher ..La estructura dinámica de una clase de Shakti Dance®. Metodología y técnicas para enseñar Shakti Dance®. El rol del profesor. ..Shaktitanssitunnin dynaaminen rakenne – menetelmät ja tekniikat Shaktitanssin® opetukselle – opettajan rooli....

....Please contact us if you would like to participate in Shakti Dance® Teacher Training or if you would like to organize training in your location. ..Contáctanos si te gustaría participar en una  Formación de Profesores de Shakti Dance® o si deseas organizar una formación en tu localidad. ..Ole meihin yhteydessä, jos haluat osallistua Shaktitanssin® opettajakoulutukseen tai jos toivot meidän järjestävän sellaisen omalla paikkakunnallasi. ....