....What is Shakti Dance®?..¿Qué es Shakti Dance®?..Mitä on Shaktitanssi®? ....

....“I am more aware of my body, I respect and love my body more, I feel more sensuous and also stronger in my body, in other words, I can be in my body in more various ways. My symptom of ”frozen shoulder”/shoulder pains have disappeared. I have gained more harmony, love and life force in my life. Thank you!” .."Ahora soy más consciente de mi cuerpo, respeto y amo a mi cuerpo más, me siento más sensual y también siento mi cuerpo más fuerte, en otras palabras, puedo estar en mi cuerpo de varias maneras. Los síntomas de "hombro congelado" (dolores de hombros) han desaparecido. He ganado más armonía, amor y fuerza vital para mi vida. ¡Gracias!" .."Olen nyt tietoisempi kehostani, kunnioitan ja rakastan kehoani enemmän, tunnen itseni aistillisemmaksi ja vahvemmaksi kehossani, toisin sanoen pystyn olemaan kehossani useammalla eri tavalla. Hartiajäykkyyteni ja hartiakivut ovat kadonneet. Olen löytänyt elämääni enemmän harmoniaa, rakkautta ja elinvoimaa. Kiitos!" ....

....Shakti Dance Workshop participant..Participante del Taller de Shakti Dance..Shaktitanssikurssin osanottaja....

....Shakti Dance® is a form of conscious and devotional dance in which different dance styles, movements and rhythms are used as a yogic tool and combined with breath, focus and energy work. This blend lead to the balance of body-mind-energy and expands the consciousness. ..Shakti Dance® es una forma de danza consciente y devocional, en donde varios estilos de danza, movimientos y ritmos son usados como una herramienta yóguica que se combina con la respiración, la concentración y el trabajo a nivel energético. Esta fusión conduce al equilibrio del cuerpo-mente-energía y expande la conciencia. ..Shaktitanssi® on tietoisen ja henkisen tanssin muoto, jossa erilaisia tanssityylejä, liikkeitä ja rytmejä käytetään joogisina työvälineinä ja yhdistetään hengitys-, keskittymis- ja energiaharjoituksiin. Tämä yhdistelmä johtaa kehon ja mielen energiatasapainoon ja laajentaa tietoisuutta. ........Shakti Dance® was created by Sara Avtar and it draws from the teachings and techniques of Kundalini Yoga and Yogic Philosophy. It has different phases, from gentle stretches and dynamic standing exercises to free dance, relaxation and meditation. ..Shakti Dance® es creado por Sara Avtar y se basa en las enseñanzas y técnicas de Kundalini Yoga y la filosofía del Yoga. Tiene diferentes fases, desde suaves estiramientos y ejercicios de pie dinámicos, como también danza libre, relajación y meditación. ..Shaktitanssin® loi Sara Avtar ja se pohjautuu Kundaliinijoogan ja joogisen filosofian opetuksiin ja tekniikoihin. Shaktitanssi pitää sisällään erilaisia vaiheita lempeistä venytyksistä ja seisten tehtävistä dynaamisista harjoituksista vapaaseen tanssiin, rentoutumiseen ja meditaatioon. ....

  1. ....Tuning-in – turning inward to listen to our inner wisdom with the help of mantras and mudras (hand positions)..Sintonizar: Es dirigirse hacia adentro para escuchar nuestra sabiduría interior. Lo hacemos con la ayuda de mantras y mudras (posición de las manos)..Alkuvirittäytyminen – käännymme sisäänpäin kuunnellaksemme sisäistä viisauttamme mantrojen ja mudrien avulla (käsien asennot)....
  2. ....Shakti Stretching – opening the flow of energy in the energy channels with various repetitive, flowing stretches that are coordinated with the breath..Estiramientos de Shakti: Son para abrir el flujo de energía en los canales energéticos a través de movimientos de estiramiento repetitivos y fluidos que se coordinan con la respiración..Shaktivenyttely – energia-kanavien virtausta avataan toistuvilla, virtaavilla venytyksillä, jotka koordinoidaan hengityksen kanssa....
  3. ....Standing Exercises – dance movements from different dance styles performed in rhythm with the breath to stimulate and expand the energy and aura..Ejercicios de pie : Son movimientos de baile de estilos de baile distintos, que se realizan al ritmo de la respiración para estimular y expandir la energía y el aura..Seisomaharjoitukset – pitää sisällään eri tanssityylien tanssiliikkeitä, jotka suoritetaan rytmissä hengityksen kanssa energian ja auran stimuloimiseksi ja laajentamiseksi....
  4. ....Free Dance – a creative, soulful space for free expression after opening and clearing the energy field..Danza Libre:  Es un espacio creativo y emotivo que permite la libre expresión de aquello abierto energéticamente y que libera el campo energético..Vapaa tanssi – luova, sielukas tila vapaalle ilmaisulle energiakentän avaamisen ja puhdistamisen jälkeen....
  5. ....Relaxation – A moment of resting and letting go any tension while the energy subtly reorganizes itself within us..Relajación: Es un momento de descanso para dejar ir cualquier tensión y para que la energía se reorganice sutilmente dentro de nosotras..Rentoutuminen – levon ja jännitteistä luopumisen hetki samalla kun energia uudelleenorganisoituu hienovaraisesti sisällämme....
  6. ....Mantra Choreography – Repetitive (=meditative) choreographies to mantra music that reflect the meaning of the mantra and realign our energy with the whole group..Coreografía Mántrica: Son coreografías repetitivas (es decir meditativas) con música mántrica que reflejan su significado y reordenan nuestras energías y las del grupo..Mantrakoreografia – toistuvat (= meditatiiviset) koreografiat mantramusiikin tahdissa heijastavat mantran merkitystä ja järjestävät energiamme uudelleen koko ryhmän kanssa....
  7. ....Silent Meditation – Gently allowing the silence of the mind to grow, going back to our pure self..Meditación en Silencio: Nos permite el suave  retorno al silencio de la mente, para volver a la pureza de nuestro Ser..Hiljainen meditaatio – antaa mielen hiljaisuuden kasvaa ja palata takaisin syvimpään minuuteemme....
  8. ....Closing – Protecting the aura with mantras and mudras..Sellado Energético: Nos da protección para el aura con el uso de mantras y mudras..Lopetus – auran suojaaminen mantroilla ja mudrilla....

....Sat Darshan holds workshops, weekend seminars, Teacher Trainings and private theme classes for groups and companies and teaches annually at international yoga festivals. She is one of the few Lead Teacher Trainers in the world at the moment. ..Sat Darshan realiza Formaciones de Profesoras, talleres, seminarios de fin de semana, clases temáticas a privados, grupos y empresas, y cada año enseña en Festivales de Yoga en distintos países. Ella es una de las pocas Formadoras Líder de profesoras en el mundo en este momento. ..Sat Darshan järjestää workshoppeja, viikonloppuseminaareja, opettajakoulutuksia ja yksityisiä teematunteja ryhmille ja yrityksille, minkä lisäksi hän opettaa vuosittain kansainvälisillä joogafestivaaleilla. Hän on yksi maailman harvoista johtavista opettajakouluttajista tällä hetkellä. ....

Phone: Sat Darshan +358 (0)44 278 9970