....Meditative Healing™: 
Sessions & Distant Healing ..Meditative Healing™: Sessiones y Sanación a Distancia ..Meditative Healing™: Hoidot ja kaukohoidot ....

 

“We may cultivate the power of concentration and remove the obstacles to enlightenment which cause all sufferings - this can be overcome through meditation.”.."Nosotros podemos cultivar el poder de la concentración y que causan todo sufrimiento - esto se pude lograr a través de la meditacion.".."Voimme viljellä keskittymisen voimaa ja poistaa valaistumisen esteet, jotka aiheuttavat kaiken kärsimyksen elämässämme - tämä voidaan saavuttaa meditaatiolla."....

Patañjali

....Meditative Healing™ is part of a profound yogic legacy that embraces the vision of our multidimensional human nature. Through its application, we connect with the roots of our health and our organic healing forces. It is a useful tool for helping different health issues that are typical of our modern times. ..Meditative Healing™ es parte de un legado yóguico profundo que comprende la visión de nuestra multidimensional naturaleza humana. A través de su aplicación, nos conectamos con las raíces de nuestra salud y con nuestras propias fuerzas curativas y orgánicas. Es una herramienta útil para abordar diferentes problemas de salud de la gente en los tiempos modernos. ..Meditative Healing™ on osa syvällistä joogaperintöä, joka pitää sisällään ajatuksen moniulotteisesta ihmisluonteesta. Sitä soveltamalla voimme yhdistää terveytemme juuret orgaanisiin parantaviin voimiimme. Meditative Healing™ on hyödyllinen työkalu erilaisten terveysongelmien parantamiseen nyky-yhteiskunnassa. ....


 
KRI_Specialty_Course_Seal_medium.png
 

....A Meditative Healing™ healing session begins with an explorative discussion about the (physical and non-physical) issues that are affecting the patient. The patient then lies down in a comfortable position to receive a Meditative Healing™ session. After the session, the practitioner and patient normally discuss the best ways to continue the healing progress and create a healthier condition. ..Una sesión de Meditative Healing™ comienza con una discusión y exploración de los problemas (fisicos y no fisicos) que afectan a la persona. El paciente entonces se recuesta en una posición cómoda para recibir una sesión de Meditative Healing™. Después de la sesión se discuten las mejores maneras de continuar el progreso de la sanación y de como crear condiciones más saludable para el paciente. ..Meditative Healing™ -istunto alkaa keskustelulla potilaan fyysisistä ja ei-fyysisistä ongelmista. Tämän jälkeen potilas asettuu mukavaan makuuasentoon vastaanottaakseen hoidon. Hoidon jälkeen hoitaja ja potilas tavallisesti keskustelvat siitä, miten parhaiten edistää paranemisprosessia ja elää terveellisemmin. ....

....Meditative Healing™ sessions have three main uses: ..Las sesiones de Meditative Healing™ tienen tres usos principales: ..Meditative Healing™ istunnoilla on kolme käyttötarkoitusta: .... 

  • ....To prevent illness (by enhancing health, vitality & decreasing stress levels)..Prevenir las enfermedades (mediante el fortalecimiento de la salud, la vitalidad y la reducción del estrés)..Sairauden ehkäiseminen - parantamalla terveyttä, elinvoimaa ja vähentämällä stressiä ....

  • ....To develop self-awareness and a connection to one’s organic being. ..Desarrollar la auto-consciencia y la conexión con la dimensión orgánica de nuestro ser. ..Kehittää itsetietoisuutta ja yhteyttä omaan orgaaniseen olemukseen. ....

  • ....To overcome physical and mental illnesses..Superar enfermedades fisicas y mentales..Fyysisten ja psyykkisten sairauksien voittaminen ....

....Meditative Healing™ and Jivan Mukta are closely connected. His first yoga teacher in Chile, a talented meditator and naturopath (J. Guthrie, a distinguished member of the Universal Great Brotherhood) taught him his first lessons in healing and spiritual practices.  Since 2004 he has participated in different training courses in the field, and been guided by Yogi Bhajan on how to answer the healing call. Jivan Mukta has been facilitating Meditative Healing™ sessions in various locations since 2006, as well as supporting people through Distant Healing Sessions organized through Skype. ..Meditative Healing™ y Jivan Mukta están estrechamente conectados. Su primer maestro de yoga en Chile, un talentoso meditador y naturópata (J. Guthrie, un distinguido miembro de la Gran Hermandad Universal) le enseñó sus primeras lecciones acerca de la sanación y las prácticas espirituales. Desde 2004 ha participado en diferentes cursos de capacitación en el campo de la sanación, y ha sido guiado por Yogui Bhajan para responder al llamado vocacional de la sanación. Jivan Mukta ha facilitando sesiones de Meditative Healing™ en varios lugares desde 2006, además de que provee apoyo a través de Sesiones de Sanación a Distancia organizadas a través de Skype. ..Meditative Healing™ -ohjelmalla ja Jivan Muktalla on voimakas yhteys. Jivan Muktan ensimmäinen joogaopettaja Chilessä oli Universal Great Brotherhood -järjestön jäsen J. Guthrie, lahjakas meditoija ja luonnonparantaja, joka opetti hänelle ensimmäiset parantavat ja henkiset harjoitukset. Vuodesta 2004 lähtien Jivan Mukta on osallistunut erilaisiin alan kursseihin, ja lisäksi Yogi Bhajan on ohjannut häntä siinä, miten vastata parantamisen kutsumukseen. Jivan Mukta on osallistunut Meditative Healing™ -tapahtumien järjestämiseen lukuisissa eri paikoissa vuodesta 2006 ja tukenut ihmisiä etäparantamisen kautta Skypen välityksellä järjestettyjen istuntojen muodossa. ....

...."Distant Healing" @ Skype: Lafontaine108.."Sanaciones a Distancia" @ Skype: Lafontaine108.."Distant Healing" @ Skype: Lafontaine108 ....