Yoga Lafontaine Tietosuojaseloste  
 
Yritys: Yoga Lafontaine (Tmi Jivan Mukta, Tmi Darshan) Tietosuojavastaava: Jivan Mukta (Juan Lafontaine), Sat darshan Lafontaine Lähdepuistontie 6 c 14 01230 Vantaa SUOMI-FINLAND +358442789970 info@yogalafontaine.com
 
 
Peruste: Käytämme kyseisiä henkilötietoja koulutukseen osallistujan informoimiseen koulutukseen liittyvistä asioista. Käytämme henkilötietoja myös jatkokoulutuksesta tiedottamiseen ja pidämme yllä rekisteriä opintojen etenemisestä ja siihen liittyvistä yksityiskohdista.  
  
Syy ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Koulutuspalveluiden tarjoajana meidän tulee pitää yllä henkilötietorekisteriä ja säilyttää koulutukseen osallistujien ja koulutuksesta kiinnostuneiden henkilötietoja jotta voimme taata mahdollisimman selkeän tiedonkulun asiakkaiden ja palveluntarjoajan välillä sekä yksi tehtävistämme on ylläpitää tietoa koulutukseen osallistujien etenemisestä koulutuksessa ja auttaa heitä saamaan tietoa näistä joihin tarvitsemme henkilörekisteriä.  
   
Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät: Yoga Lafontaine työryhmä, jonka alaisuudessa yrittäjän itsensä lisäksi työtehtävissä sekä työsuhteessa olevat henkilöt. Rekisteriä säilytetään sähköisesti yrityksen tiedostoissa. 
 
 Rekisterin siirtäminen EU:n ulkopuolelle: Rekisteriä ylläpidetään EU:n sisäpuolella. Ainoastaan Kundaliinijoogaopettajakoulutuksen käyneiden tiedot jaetaan KRI (Kundalini Research Institute) Yhdysvalloissa kanssa jotta oppilaat saavat sertifikaattinsa.  
   
Asiakkaan oikeus saada/muuttaa tietoa henkilötietorekisteristä: Asiakkaillamme on oikeus saada tietoa hänestä tallennetuista yksityiskohdista henkilötietorekisterissä. Hänellä on myös oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ja henkilötiedot poistetaan rekisteristä. Asiakas voidaan poistaa rekisteristä ottamalla yhteyttä info@yogalafontaine.com ja pyytää henkilötietojen poistamista tai muuttamista osittain tai kokonaan.  
  
Sopimuksen edellyttävä ja sopimukseen perustuva vaatimus: Jotta Yoga Lafontaine voi tarjota mahdollisimman korkealaatuista opetusta ja palvelua sekä yhteydenpitoa rekisteröityyn, on koulutuksesta kiinnostumisen ja sopimusta edellyttävään yhteistyöhön vaatimuksena suostumus henkilötietojen saamiseen ja tallentamiseen ja niiden käyttöön toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen.  Koulutukseen osallistuvan eli rekisteröidyn henkilötiedot kuuluvat sopimukseen perustuvaan vaatimukseen asiakkaan suostumuksesta henkilötietojen säilyttämiseen ja käyttämiseen liiketoiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä.  
 
The obligation to deliver the personal data: Our customer doesn’t have to deliver his or her personal data but we cannot guarantee a high quality customer service and we cannot be in any contact with the customer. Yoga Lafontaine recommends registering to benefit the information transformation and communication in the name of quality customer service.  
 
 Rekisteröidyn henkilötietojen toimittamisen velvoite: Rekisteröidyn ei ole pakko toimittaa henkilötietojaan mutta tästä seuraa ettemme voi taata korkealaatuista palveluamme emmekä olla yhteydessä asiakkaaseen. Yoga Lafontaine suosittelee rekisteröitymistä yrityksen henkilötietorekisteriin toiminnan ja kommunikoinnin edistämisen ja laadukkaan palvelutarjoamisen nimissä.  
 
Profilointi: Yoga Lafontaine ei profiloi asiakkaita eikä säilytä/automatisoi yksityiskohtaista tietoa asiakkaista mutta saattaa lähettää kohdennettua mainontaa jatkokoulutuksista jo aikaisempiin koulutuksiin osallistuneille. Yoga Lafontaine kerää tietoja ja ylläpitää rekisteriä vain koulutuksia varten; niiden markkinoimiseen, niiden järjestämiseen ja koulutuksista tiedottamiseen. Yoga Lafontaine ei jaa rekisteröidyn henkilötieoja ulkopuolisille yrityksille eikä muodosta liiketoimintaa henkilötietorekisterillä muuta kuin koulutustarkoituksissa ja kaikkeen siihen liittyvässä toiminnassa. Olennaiset tiedot rekisteröitävästä ovat nimi, osoite ja sähköpostiosoite. 
 
Tietosuojan loukkaukset: Jos tietosuojaa loukataan, ilmoitamme 72 tunnin sisään siitä, kun asia on tietoomme tullut, asiasta rekisteröidyille sekä asianmukaiselle viranomaistaholle. 
 
 
English: 
 
Yoga Lafontaine Privacy Policy  
 
Yritys: Yoga Lafontaine (Tmi Jivan Mukta, Tmi Darshan) Tietosuojavastaava: Jivan Mukta (Juan Lafontaine), Sat darshan Lafontaine Lähdepuistontie 6 c 14 01230 Vantaa SUOMI-FINLAND +358442789970 info@yogalafontaine.com
 
Based on: We use the personal data to inform the customer about participating to training and all the necessary information including that. We also use the personal data to inform of the future trainings and we hold a register of how the studies are proceeding and of its details.  
 
The reason and purpose for handling personal data: As a provider of educational services we need to hold a record of personal data of the participants in the trainings and of the customers interested in the trainings so we can guarantee as clear transformation of information as possible between the customers and provider of services. One of our tasks is to hold a record of how the students are proceeding in their studies and help them to receive information of these and this is why we need a record of personal data. 
  
Receiving parties of personal data: Yoga Lafontaine Team, which consists of the entrepreneurs and in addition to them a staff that is in a work relation to the company. The register is kept in the electronic list in the company. 
 
Transferring register outside EU: Register is held inside EU, but may be shared only in the case of Kundalini Yoga Teachers level 1 with KRI (The Kundalini Research Institution in the United States so that the students can receive their certifications.  
 
The customers has the right to receive/change personal data: Our customers have the right to receive data and personal details in the personal data register. 

 The customer also has the right to change and cancel the consent at any time and then all personal data will be removed from register. Customer can be removed by contacting info@yogalafontaine.com and ask for the removal or change of some or all personal data. 
 
A consent required and a consent based on demand: For Yoga Lafontaine to be able to provide as high quality customer service, educational services and a clear contact with customers as possible, it is necessary and a foundation for cooperation to receive the personal data of the customer who is interested in the training. The consent of the customer is a demand for the co-operation for the need to receive the personal data, hold it and the use of it for managing and developing all actions in our field of business.  
 
Customer Profile: Yoga Lafontaine doesn’t profile or keep/create automatic continuance of any details of customers or personal data but may however send targeted marketing of the continuing trainings to customers already enrolling in other trainings. Yoga Lafontaine only keeps the personal data to maintain a register for trainings; to market them, to arrange them and to inform of them to customers. Yoga Lafontaine doesn’t share personal data of customer to outside parties or companies and doesn’t base business on sharing personal data to outside companies and uses personal data only for educational purposes and everything including that. The information gathered from the customer are name, phone number, address, date of birth and email address.  
 
Data Breaches: If we experience any form of data breach, we will notify persons in the register within 72 hours of discovery as well as any relevant authorities if it is clear that personal data in an identifiable manner has been compromised.