Jivan_profile_2.jpg

Jivan Mukta, PhD

....Jivan Mukta (AKA J. F. Lafontaine) is Chilean. He studied Political Science and History and has a PhD in the Study of Religions. His doctoral dissertation on religious and spiritual experiences with a research on the teachings and practices of Yogi Bhajan and his organization (3HO). ..Jivan Mukta (AKA J. F. Lafontaine) es chileno. Estudió Ciencias Políticas e Historia y tiene un Doctorado en el Estudio de las Religiones. Su tesis doctoral es acerca de las experiencias religiosas y espirituales, con una investigación de las enseñanzas y prácticas de Yogui Bhajan y su organización (3HO). ..Jivan Mukta (J.F. Lafontaine) on syntyjään chileläinen. Hän on opiskellut valtiotieteitä ja historiaa, ja hänellä on tohtorintutkinto uskontotieteessä. Hänen väitöskirjaansa käsittelee uskonnollisia ja hengellisiä kokemuksia, joita Yogi Bhajanin ja hänen 3HO-järjestönsä opetti ja teki. ....


....Jivan Mukta is also a Certified Level 1 and Level 2 Teacher Trainer and Mentor in the sacred science of Kundalini Yoga, and a skilful Meditative Healer. He applied his focus and dedication to become the designer and Program Director of the Meditative Healing Program™. This program has reached over one hundred people in many cities across Europe. ..Jivan Mukta es también Formador y Mentor Certificado del nivel 1 y 2 n la ciencia sagrada de Kundalini Yoga, así como un hábil sanador de Meditative Healing™. Con su dedicación, enfoque y trabajo, es el impulsor y Director del Meditative Healing Program™. Este programa ha llegado a más de cien personas en muchas ciudades de Europa. ..Jivan Mukta on myös sertifioitu kundaliinijoogan tasojen 1 ja 2 opettajakouluttaja sekä mentori kundaliinijoogan pyhässä tiedossa ja taitava meditatiivinen parantaja. Hän sovelsi osaamistaan ja omistautui täysin suunnitellakseen Meditatiivinen Healing™ -ohjelman, jota hän edelleen johtaa. Ohjelma on tavoittanut jo yli sata ihmistä kaupungeissa ympäri Eurooppaa. ....

....Guiding men through training and workshops gave Jivan Mukta the knowledge and experience to further develop the international Total Man Training™ that is now available in Asia, Northern Europe and South America. ..A través del trabajo con hombres en seminarios y Formaciones, Jivan Mukta adquirió el conocimiento y la experiencia para desarrollar un programa de formación internacional para hombres, el Total Man Training™, que ahora está disponible en Asia, Europa del Norte y Sudamérica. ..Miesten ohjaus koulutuksissa ja työpajoissa antoivat Jivan Muktalle osaamista ja kokemusta kansainvälisen Total Man Training™ -mallin kehittämiseksi, joka opetetaan Aasiassa, Pohjois-Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. ....

....Jivan Mukta’s deep knowledge of humanity compliments his strong mystical and metaphysical thirst to explore the unknown. He has been able to express this feeling through the intense practice of yoga, meditation and prayer, which he has cultivated daily for the past seventeen years.  ..El profundo conocimiento de Jivan Mukta acerca de la humanidad se complementa con su fuerte sed mística y metafísica para explorar lo desconocido. El ha sido capaz de expresar este sentimiento a través de la intensa práctica del yoga, la meditación y la oración, que ha cultivado diariamente durante los últimos diecisiete años.   ..Jivan Muktan syvä tietämys ihmisyydestä yhdistyy hänen loppumattoman haluunsa kerätä tietoa tuntemattomasta niin mystisellä kuin metafyysiselläkin tasolla. Hän ilmaisee tätä joogan, meditaation ja rukouksen avulla, joita hän on harjoittanut päivittäin viimeisten seitsemäntoista vuoden ajan. .... 

....His work as a spiritual researcher, counsellor and travelling teacher is combined with his current studies in naturopathy, his enthusiasm for vegan cuisine and some adventurous outdoor action. Jivan Mukta’s life is completed by the love and joy he experiences with his young children and the inspiring company of his beloved wife. ..Su trabajo como investigador espiritual, consejero y profesor itinerante se combina con sus estudios actuales en naturopatía, su entusiasmo por la cocina vegana y la aventura al aire libre. La vida de Jivan Mukta se completa con el amor y la alegría que experimenta con sus hijos pequeños y la inspiradora compañía de su amada esposa. ..Hänen työnsä henkisenä tutkijana, neuvonantajana ja matkanjärjestäjänä yhdistyy hänen nykyisiin opintoihinsa naturopatiasta, innostukseen vegaanisiin ruokiin ja ulkoiluun. Jivan Muktan elämä täydentyy rakkaudella ja ilolla, jota hän kokee yhdessä pienten lastensa ja rakastavan vaimonsa kanssa. ....

 

Sat Darshan

....Sat Darshan Lafontaine is a lover of yoga, dance and music. She is a Kundalini Yoga Teacher Trainer and one of the few Lead Teacher Trainers of Shakti Dance® in the world. She is a travelling teacher, a musician and the current Vice-President of the Kundalini Yoga Association of Finland. ..Sat Darshan Lafontaine es un amante del yoga, la danza y la música. Ella es Formadora de Profesores de Kundalini Yoga y una de las pocas Formadoras Líderes de Profesoras de Shakti Dance® en el mundo. Además es una profesora itinerante, una músico y la actual Vicepresidenta de la Asociación de Kundalini Yoga de Finlandia. ..Sat Darshan Lafontaine rakastaa joogaa, tanssia ja musiikkia. Hän on kundaliinijoogan opettajakouluttaja ja yksi harvoista Shaktitanssin® johtavista opettajakouluttajista koko maailmassa. Hän on matkustava opettaja, muusikko ja nykyinen Kundaliinijoogayhdistys ry:n varapuheenjohtaja.  ....


....Over the years, in her seminars and training courses at home and abroad, Sat Darshan observed how much women need to soften, relax and learn about the femininity they embody. This led her to create the Awakened Woman Program™, which uses methods from Shakti Dance®, Kundalini Yoga, Naad Yoga and a satsang-like space to bring about purification, transformation and a realization of who we really are as women. ..A lo largo de los años, en sus seminarios y cursos de formación en Finlandia y en el extranjero, Sat Darshan observó cuánto las mujeres necesitan aprender sobre la feminidad que encarnan para suavizar la vida y relajarse. Esto la llevó a crear la formación Awakened Woman Program™, que utiliza métodos de Shakti Dance®, Kundalini Yoga, Naad Yoga y un espacio similar al satsang para lograr la purificación, la transformación y la realización de lo que realmente somos como mujeres. ..Vuosien mittaan kotimaassa ja ulkomailla järjestetyissä seminaareissa ja kursseilla Sat Darshan havaitsi, kuinka paljon naiset kaipaavat tietoa pehmeydestä ja rentoudesta, jota naiseus pitää sisällään. Tämän takia hän loi Awakened Woman Program™ -ohjelman, joka käyttää Shaktitanssia®, kundaliinijoogaa, naadjoogaa ja satsangin kaltaisen tilan menetelmiä selvyyden ja muutoksen aikaansaamiseksi ja sen selvittämiseksi, millaisia me todella olemme naisina. ....

....Sat Darshan has a natural affinity with music and sound. She graduated as a Naad Yoga Teacher in India in 2012. She currently composes, sings and plays the dilruba and harmonium in the mantra band Amrit Naad and studies an ancient form of classical Indian music, Dhrupad, under the gracious guidance of the world-renowned Padmashree Gundecha Brothers. She became a Sound Healer over a decade ago and continues to serve individuals, groups and companies in private sessions. ..Sat Darshan tiene una afinidad natural con la música y el sonido. Se graduó como Profesora de Naad Yoga en la India en 2012. Actualmente compone, canta y toca la dilruba y el armonio en la banda de mantras Amrit Naad y estudia una antigua forma de música India clásica, el Dhrupad, bajo la dirección de los mundialmente conocidos hermanos Padmashree Gundecha. Ella terminó sus estudios como Sanadora con Sonido hace más de una década y sigue sirviendo a individuos, grupos y empresas. ..Sat Darshanilla on luonnollinen kiintymys musiikkiin ja ääneen. Hän valmistui naadjoogaopettajaksi Intiassa vuonna 2012. Hän säveltää, laulaa ja soittaa dilrubaa ja harmonia mantra-yhtye Amrit Naadissa ja opiskelee muinaista klassista intialaista musiikkia, Dhrupadia, maailmankuulujen Padmashree Gundecha Brothersin kanssa. Hänestä tuli ääniterapeutti yli kymmenen vuotta sitten, ja hän auttaa edelleen yksityisasiakkaita, ryhmiä ja yrityksiä yksityisissä hoidoissa. ....

....Dance has been a way for Sat Darshan to connect to and express her internal life, since even before she undertook her first dance studies at the age of 7. She has learned many different styles, from classical ballet to jazz, hip hop and salsa, and is currently focussed on learning contemporary dance, all of which continues to enrich her teaching of Shakti Dance®. ..La danza ha sido la manera en que Sat Darshan se conecta y expresa su vida interna, incluso antes de emprender sus primeros estudios de danza a la edad de 7 años. Ella ha aprendido muchos estilos diferentes, desde el ballet clásico hasta el jazz, el hip hop y la salsa, y actualmente se centra en el aprendizaje de la danza contemporánea, todo lo cual continúa enriqueciendo su enseñanza de Shakti Dance®. ..Tanssi on ollut Sat Darshanin tapa pitää yhteyttä ja ilmaista hänen sisäistä elämäänsä, jo ennen kuin hän aloitti ensimmäiset tanssituntinsa 7-vuotiaana. Hän on opiskellut monia erilaisia tanssityylejä, klassisesta baletista jazziin ja hiphopista salsaan, ja tällä hetkellä hän keskittyy nykytanssin oppimiseen. Nämä kaikki oppimiskokemukset rikastavat ja näkyvät hänen shaktitanssiopetuksessaan. ....

....Sat Darshan is married to Jivan Mukta, and together they have two beautiful children. From them she keeps on learning about herself and human consciousness amidst the various ups and downs of normal family life. ..Sat Darshan está casada con Jivan Mukta, y juntos tienen dos hermosos hijos. De sus niños ella sigue aprendiendo sobre sí misma y la conciencia humana en medio de los diversos altibajos de la vida familiar normal. ..Sat Darshan on naimisissa Jivan Muktan kanssa, ja yhdessä heillä on kaksi kaunista lasta. Heiltä hän oppii jatkuvasti lisää itsestään ja ihmisen tietoisuudesta samalla kun he elävät tavallista perhe-elämää. ....