Jivan_profile_2.jpg

Jivan Mukta, PhD

....Jivan Mukta (AKA J. F. Lafontaine) is Chilean. He studied Political Science and History and has a PhD in the Study of Religions. His doctoral dissertation on religious and spiritual experiences with a research on the teachings and practices of Yogi Bhajan and his organization (3HO). ..Jivan Mukta (AKA J. F. Lafontaine) es chileno. Estudió Ciencias Políticas e Historia y tiene un Doctorado en el Estudio de las Religiones. Su tesis doctoral es acerca de las experiencias religiosas y espirituales, con una investigación de las enseñanzas y prácticas de Yogui Bhajan y su organización (3HO). ..Jivan Mukta (J.F. Lafontaine) on syntyjään chileläinen. Hän on opiskellut valtiotieteitä ja historiaa, ja hänellä on tohtorintutkinto uskontotieteessä. Hänen väitöskirjaansa käsittelee uskonnollisia ja hengellisiä kokemuksia, joita Yogi Bhajanin ja hänen 3HO-järjestönsä opetti ja teki. ....


....Jivan Mukta is also a Certified Level 1 and Level 2 Teacher Trainer and Mentor in the sacred science of Kundalini Yoga, and a skilful Meditative Healer. He applied his focus and dedication to become the designer and Program Director of the Meditative Healing Program™. This program has reached over one hundred people in many cities across Europe. ..Jivan Mukta es también Formador y Mentor Certificado del nivel 1 y 2 n la ciencia sagrada de Kundalini Yoga, así como un hábil sanador de Meditative Healing™. Con su dedicación, enfoque y trabajo, es el impulsor y Director del Meditative Healing Program™. Este programa ha llegado a más de cien personas en muchas ciudades de Europa. ..Jivan Mukta on myös sertifioitu kundaliinijoogan tasojen 1 ja 2 opettajakouluttaja sekä mentori kundaliinijoogan pyhässä tiedossa ja taitava meditatiivinen parantaja. Hän sovelsi osaamistaan ja omistautui täysin suunnitellakseen Meditatiivinen Healing™ -ohjelman, jota hän edelleen johtaa. Ohjelma on tavoittanut jo yli sata ihmistä kaupungeissa ympäri Eurooppaa. ....

....Guiding men through training and workshops gave Jivan Mukta the knowledge and experience to further develop the international Total Man Training™ that is now available in Asia, Northern Europe and South America. ..A través del trabajo con hombres en seminarios y Formaciones, Jivan Mukta adquirió el conocimiento y la experiencia para desarrollar un programa de formación internacional para hombres, el Total Man Training™, que ahora está disponible en Asia, Europa del Norte y Sudamérica. ..Miesten ohjaus koulutuksissa ja työpajoissa antoivat Jivan Muktalle osaamista ja kokemusta kansainvälisen Total Man Training™ -mallin kehittämiseksi, joka opetetaan Aasiassa, Pohjois-Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. ....

....Jivan Mukta’s deep knowledge of humanity compliments his strong mystical and metaphysical thirst to explore the unknown. He has been able to express this feeling through the intense practice of yoga, meditation and prayer, which he has cultivated daily for the past two decades.  ..El profundo conocimiento de Jivan Mukta acerca de la humanidad se complementa con su fuerte sed mística y metafísica para explorar lo desconocido. El ha sido capaz de expresar este sentimiento a través de la intensa práctica del yoga, la meditación y la oración, que ha cultivado diariamente durante por las últimas dos décadas.   ..Jivan Muktan syvä tietämys ihmisyydestä yhdistyy hänen loppumattoman haluunsa kerätä tietoa tuntemattomasta niin mystisellä kuin metafyysiselläkin tasolla. Hän ilmaisee tätä joogan, meditaation ja rukouksen avulla, joita hän on harjoittanut päivittäin viimeisten kahden vuosikymmenen ajan. .... 

....His work as a spiritual researcher, counsellor and travelling teacher is combined with his current studies in astrology, his enthusiasm for vegan cuisine and some adventurous outdoor action. Jivan Mukta’s life is completed by the love and joy he experiences with his young children and the inspiring company of his beloved wife. ..Su trabajo como investigador espiritual, consejero y profesor itinerante se combina con sus estudios actuales en astrología, su entusiasmo por la cocina vegana y la aventura al aire libre. La vida de Jivan Mukta se completa con el amor y la alegría que experimenta con sus hijos pequeños y la inspiradora compañía de su amada esposa. ..Hänen työnsä henkisenä tutkijana, neuvonantajana ja matkanjärjestäjänä yhdistyy hänen nykyisiin opintoihinsa astrologiasta, innostukseen vegaanisiin ruokiin ja ulkoiluun. Jivan Muktan elämä täydentyy rakkaudella ja ilolla, jota hän kokee yhdessä pienten lastensa ja rakastavan vaimonsa kanssa. ....

 

Sat Darshan

....Sat Darshan Lafontaine is a lover of yoga, dance and music. She is a Kundalini Yoga Teacher Trainer and one of the few Lead Teacher Trainers of Shakti Dance® in the world. She is a travelling teacher, a musician and the current Vice-President of the Kundalini Yoga Association of Finland. ..Sat Darshan Lafontaine es un amante del yoga, la danza y la música. Ella es Formadora de Profesores de Kundalini Yoga y una de las pocas Formadoras Líderes de Profesoras de Shakti Dance® en el mundo. Además es una profesora itinerante, una músico y la actual Vicepresidenta de la Asociación de Kundalini Yoga de Finlandia. ..Sat Darshan Lafontaine rakastaa joogaa, tanssia ja musiikkia. Hän on kundaliinijoogan opettajakouluttaja ja yksi harvoista Shaktitanssin® johtavista opettajakouluttajista koko maailmassa. Hän on matkustava opettaja, muusikko ja nykyinen Kundaliinijoogayhdistys ry:n varapuheenjohtaja.  ....


....Over the years, in her seminars and training courses at home and abroad, Sat Darshan observed how much women need to soften, relax and learn about the femininity they embody. This led her to create the Awakened Woman Program™, which uses methods from Shakti Dance®, Kundalini Yoga, Naad Yoga and a satsang-like space to bring about purification, transformation and a realization of who we really are as women. ..A lo largo de los años, en sus seminarios y cursos de formación en Finlandia y en el extranjero, Sat Darshan observó cuánto las mujeres necesitan aprender sobre la feminidad que encarnan para suavizar la vida y relajarse. Esto la llevó a crear la formación Awakened Woman Program™, que utiliza métodos de Shakti Dance®, Kundalini Yoga, Naad Yoga y un espacio similar al satsang para lograr la purificación, la transformación y la realización de lo que realmente somos como mujeres. ..Vuosien mittaan kotimaassa ja ulkomailla järjestetyissä seminaareissa ja kursseilla Sat Darshan havaitsi, kuinka paljon naiset kaipaavat tietoa pehmeydestä ja rentoudesta, jota naiseus pitää sisällään. Tämän takia hän loi Awakened Woman Program™ -ohjelman, joka käyttää Shaktitanssia®, kundaliinijoogaa, naadjoogaa ja satsangin kaltaisen tilan menetelmiä selvyyden ja muutoksen aikaansaamiseksi ja sen selvittämiseksi, millaisia me todella olemme naisina. ....

....Sat Darshan has a natural affinity with music and sound. She graduated as a Naad Yoga Teacher in India in 2012. She currently composes, sings and plays the dilruba and harmonium in the mantra band Amrit Naad and studies an ancient form of classical Indian music, Dhrupad, under the gracious guidance of the world-renowned Padmashree Gundecha Brothers. She became a Sound Healer over a decade ago and continues to serve individuals, groups and companies in private sessions. ..Sat Darshan tiene una afinidad natural con la música y el sonido. Se graduó como Profesora de Naad Yoga en la India en 2012. Actualmente compone, canta y toca la dilruba y el armonio en la banda de mantras Amrit Naad y estudia una antigua forma de música India clásica, el Dhrupad, bajo la dirección de los mundialmente conocidos hermanos Padmashree Gundecha. Ella terminó sus estudios como Sanadora con Sonido hace más de una década y sigue sirviendo a individuos, grupos y empresas. ..Sat Darshanilla on luonnollinen kiintymys musiikkiin ja ääneen. Hän valmistui naadjoogaopettajaksi Intiassa vuonna 2012. Hän säveltää, laulaa ja soittaa dilrubaa ja harmonia mantra-yhtye Amrit Naadissa ja opiskelee muinaista klassista intialaista musiikkia, Dhrupadia, maailmankuulujen Padmashree Gundecha Brothersin kanssa. Hänestä tuli ääniterapeutti yli kymmenen vuotta sitten, ja hän auttaa edelleen yksityisasiakkaita, ryhmiä ja yrityksiä yksityisissä hoidoissa. ....

....Dance has been a way for Sat Darshan to connect to and express her internal life, since even before she undertook her first dance studies at the age of 7. She has learned many different styles, from classical ballet to jazz, hip hop and salsa, and is currently focussed on learning contemporary dance, all of which continues to enrich her teaching of Shakti Dance®. ..La danza ha sido la manera en que Sat Darshan se conecta y expresa su vida interna, incluso antes de emprender sus primeros estudios de danza a la edad de 7 años. Ella ha aprendido muchos estilos diferentes, desde el ballet clásico hasta el jazz, el hip hop y la salsa, y actualmente se centra en el aprendizaje de la danza contemporánea, todo lo cual continúa enriqueciendo su enseñanza de Shakti Dance®. ..Tanssi on ollut Sat Darshanin tapa pitää yhteyttä ja ilmaista hänen sisäistä elämäänsä, jo ennen kuin hän aloitti ensimmäiset tanssituntinsa 7-vuotiaana. Hän on opiskellut monia erilaisia tanssityylejä, klassisesta baletista jazziin ja hiphopista salsaan, ja tällä hetkellä hän keskittyy nykytanssin oppimiseen. Nämä kaikki oppimiskokemukset rikastavat ja näkyvät hänen shaktitanssiopetuksessaan. ....

....Sat Darshan is married to Jivan Mukta, and together they have two beautiful children. From them she keeps on learning about herself and human consciousness amidst the various ups and downs of normal family life. ..Sat Darshan está casada con Jivan Mukta, y juntos tienen dos hermosos hijos. De sus niños ella sigue aprendiendo sobre sí misma y la conciencia humana en medio de los diversos altibajos de la vida familiar normal. ..Sat Darshan on naimisissa Jivan Muktan kanssa, ja yhdessä heillä on kaksi kaunista lasta. Heiltä hän oppii jatkuvasti lisää itsestään ja ihmisen tietoisuudesta samalla kun he elävät tavallista perhe-elämää. ....

 

Yoga Lafontaine Team


Aquarian Teacher Academy Members

IMG_2488-2.jpg

Gurubhagat Singh

....Gurubhagat Singh is a Spanish Agricultural Agronomist who has a MA in Psychology and is currently studying a PhD also in Psychology. He is also a level 1 & 2 certified Kundalini Yoga Teacher. Since 2016, Gurubhagat is walking the path to become a Kundalini Yoga teacher trainer in the Aquarian Teachers Academy with Jivan Mukta as his mentor. ..Gurubhagat Singh es español, Ingeniero Agrónomo y tiene un máster en Psicología. Actualmente, cursa estudios de Doctorado en Psicología. Además, es instructor de Kundalini Yoga de nivel 1 y 2. Desde 2016, Gurubhagat está formándose para ser instructor de profesores de Kundalini Yoga mediante la Aquarian Teachers Academy y la supervisión de su mentor, Jivan Mukta. ..Gurubhagat Singh on espanjalainen maanviljelijä, jolla on maisterin tutkinto psykologiassa jonka parissa hän suorittaa tällä hetkellä tohtorin opintojaan. Hän on 1 ja 2 tason sertifioitu kundaliinijooga-opettaja ja 2016 vuodesta lähtien hän on kulkenut polkuaan kundaliinijoogaopettajien kouluttajaksi Aquarian Teacher Akatemiassa Jivan Muktan mentoroimana. ....

....In addition to having worked as an agronomist for 15 years, in recent years he has focused on the academic and yogic study, about the incidence of meditation, self-esteem, emotions and emotional self-efficacy, among other things. He lives in Gran Canaria where he has given various workshops and spiritual retreats following the techniques of Kundalini Yoga and Applied Psychology on Rebirth with Gong, combined with his private practice as a Psychologist. ..Además de haber trabajado como agrónomo durante 15 años, en los últimos años se ha orientado al estudio académico y yóguico acerca de la incidencia de la meditación, la autoestima, las emociones y la autoeficacia emocional, entre otras cosas. Vive en Gran Canaria donde ha impartido diversos talleres y retiros siguiendo las técnicas de Kundalini Yoga y de la Psicología Aplicada sobre Renacimientos con Gong, combinado con el desarrollo como psicólogo en su consulta privada. ..Lisäksi hän on toiminut agronomistina yli 15 vuoden ajan; viime vuodet keskittyen akateemisiin ja joogisiin opintoihin meditaation vaikutuksista, itse tuntemuksesta, emootioista sekä tunteiden kieltämisestä monien muiden asioiden lisäksi. Hän asuu Gran Canarialla missä hän järjestää useita erilaisia työpajoja sekä henkisiä retriittejä, jotka perustuvat kundaliinijoogaan, soveltavaan psykologiaan gong-terapian uudelleensynnyttävistä vaikutuksista yhdistettynä hänen yksityiseen ammatinharjoittamiseen psykologina. ....

Siri Vedya.jpg

Siri Vedya Kaur

....Siri Vedya Kaur is from Finland and has a BA in Spanish philology, an MA in Intercultural Communication and Latin American Studies, and several years of work experience from international project management in academia and the private sector. ..Siri Vedya Kaur es de Finlandia y tiene una licenciatura en Filología Española y un máster en Comunicación Intercultural y Estudios Latinoamericanos. Su especialización le ha permitido gozar de una amplia experiencia laboral como gestora de proyectos internacionales en círculos académicos y en el sector privado. ..Siri Vedya Kaur Siri Vedya Kaur on Suomesta. Hänellä HuK-tutkinto espanjalaisesta filologiasta sekä filosofian maisterin tutkinto kulttuurienvälisestä vuorovaikutuksesta ja Latinalaisen Amerikan tutkimuksesta. Siri Vedya on on työskennellyt vuosien ajan kansainvälisissä projektinjohtotehtävissä yliopisto- ja yritysmaailmassa. ....

....Since childhood Siri Vedya has been interested in the spiritual development and during her years at University she discovered yoga, first classical and then Kundalini Yoga, which has been her path since 2005. Siri Vedya is a level 1 & 2 certified Kundalini Yoga Teacher, a Shakti Dance© Teacher and Trainer, as well as a Meditative Healing™ practitioner. Since 2016 she has been studying to become a Teacher Trainer with Jivan Mukta as her mentor. Besides yoga, Siri Vedya's greatest learning comes from integrating and balancing a demanding career and single motherhood while continuing to grow in consciousness, service and love. ..Desde la infancia, Siri Vedya se ha interesado por el desarrollo espiritual, aunque no fue hasta sus años universitarios cuando descubrió el yoga, primero el tradicional y, luego, el Kundalini Yoga, que, desde 2005, lo considera como su camino. Hoy por hoy, es una profesora certificada de nivel 1 y 2 de Kundalini Yoga, instructora y formadora de Shakti Dance©, así como practicante de Meditative Healing™. Desde 2016 y gracias a su mentor Jivan Mukta, se ha ido capacitando y ya está pronta a ser Formadora Asociada. Además del yoga, el mayor aprendizaje de Siri Vedya proviene de la integración y el equilibrio entre una carrera profesional exigente y su rol como madre soltera, a la vez que continúa desarrollando una personalidad que se basa en tres pilares fundamentales: conciencia, servicio y amor. ..Lapsuudesta saakka Siri Vedya on ollut kiinnostunut henkisestä kehityksestä ja opiskeluaikanaan hän löysi ensin klassisen joogan ja sitten kundaliinijoogan, joka on ollut hänen polkunsa 2005 vuodesta lähtien. Hän on 1 ja 2 tason kundaliinijooga-opettaja, shaktitanssiopettaja ja -opettajakouluttaja sekä Meditative Healing™-hoitaja. Vuodesta 2016 Siri Vedya on kouluttautunut kundaliinijoogaopettajakouluttajaksi Jivan Mukta mentorinaan. Tärkeä osa hänen polkuaan on tietoisuudessa kasvaminen, sevan ja rakkauden eläminen jokapäiväisessä arjessa, työuran ja yksinhuoltajuuden haasteissa tasapainotellen. ....


Prabhudeep Kaur web quality.JPG

Prabhudeep Kaur (Terri Mang)

....Prabhudeep Kaur (Terri Mang) is from Estonia, has a BA in Business Administration and more than 20 years of experience in active entrepreneurship leading groups, using organizational skills and resourceful creative work. This background led her to dedicate her life to spread awareness about human potential and the opportunities of yogic lifestyle. ..Prabhudeep Kaur (Terri Mang) es de Estonia, tiene una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en colectivos y emprendimiento activo, en donde ha aplicado sus habilidades organizativas y su creatividad. Todo esto la llevó a dedicar su vida a concienciar a los demás del potencial humano y de las oportunidades del estilo de vida yóguico. ..Prabhudeep Kaur (Terri Mang) on Virosta kotoisin ja hän on Liiketalouden kandidaatti. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus yritysjohtamisesta, jossa hän on oppinut organisointitaitoja ja kekseliästä luovaa työskentelyä. Hänen elämänsä johdatti hänet levittämään tietoisuutta ihmisten potentiaalista ja joogisesta elämäntavasta. ....

....In 2011 Prabhudeep completed her certification as a Kundalini Yoga teacher and started teaching regular yoga classes and workshops. She has further studies on Conscious Pregnancy, Yoga for Children and Youth, as well as Karam Kriya (Applied Numerology) and Meditative Healing™. Between 2012-2014 she was the Chairman of the Estonian Kundalini Yoga Teachers Association. ..En 2011, Prabhudeep completó su certificación como maestra de Kundalini Yoga y comenzó a impartir clases y talleres de yoga de manera regular. Tiene más estudios sobre ‘Embarazo consciente’, ‘Yoga para niños y jóvenes’, así como Karam Kriya (numerología aplicada) y Meditative Healing™. Entre 2012 y 2014 fue la presidenta de la Asociación de Profesores de Kundalini Yoga de Estonia. ..Hän valmistui vuonna 2011 Kundaliinijoogaopettajaksi ja alkoi säännöllisesti opettaa joogatunteja ja työpajoja. Hän on opiskellut myös tietoista odotusaikaa, joogaa lapsille ja nuorille, kuten myös Karam Kriyaa (soveltavaa numerologiaa) ja Meditative Healing™-menetelmää. Vuosina 2012–2014 hän toimi Viron kundaliinijoogaliiton puheenjohtajana ja hän on harjoittelijana Aquarian Teachers Academyssa. ....

....Since 2017 she is an Intern in the Aquarian Teachers Academy. Prabhudeep Kaur is married to Prabhudeep Singh, with whom they raise a son and live in their ashram home in the countryside (Hatu Manor). In there they hold the activities of their non-profit organization Valguspere – Family of Light. ..Desde 2017 es parte de la Aquarian Teachers Academy. Prabhudeep Kaur está casada con Prabhudeep Singh, juntos tienen un hijo y viven en su ashram en la zona rural de Hatu Manor. Allí realizan actividades a través de Valguspere - Family of Light, su organización sin ánimo de lucro. ..Hän on naimisissa Prabhudeep Singhin kanssa ja heillä on poika, jota he yhdessä kasvattavat maaseudulla (Hatu Manorissa). Siellä he järjestävät voittoa tuottamatonta toimintaa organisaationsa kautta, Valguspere – Valoperhe. ....

Taranbir Kaur.jpg

Taranbir Kaur (Margit Kurm)

....Taranbir Kaur (Margit Kurm) is Estoian and has MA in Information Science and more than 15 years experience in managing companies and organizations. Graduated from the Level 1 and 2 of Kundalini Teacher training at Amrit Nam Sarovar in France, Naad Yoga Teacher Training at the Raj Academy in the UK and I and II Grades Meditative Healing Program™. At the moment, she is in the second year in path to become a trainer in the Aquarian Teacher Academy. ..Taranbir Kaur (Margit Kurm) es de Estonia y tiene un máster en Ciencias de la Información y cuenta con más de 15 años de experiencia en la administración de empresas y organizaciones. Es una profesora certificada de nivel 1 y 2 de Kundalini Yoga graduada en la escuela Amrit Nam Sarovar. Además es tambien instructora certificada de Naad Yoga por Raj Academy, en Reino Unido. Taranbir ha completado los niveles I y II del Meditative Healing Program™. En la actualidad, se encuentra en su segundo año de aprendizaje en la Aquarian Teacher Academy para convertirse en formadora. ..Taranbir Kaur (Margit Kurm) on virolainen ja hänellä on maisterin tutkinto informaatioteknologiasta sekä yli 15 vuoden työkokemusta yritysten ja organisaatioiden johtamisesta. Hän on valmistunut 1 ja 2 tason Kundaliinijoojaopettajaksi Ranskan Amrit Nam Sarovarissa, Naad-joogaopettajaksi Raj akatemiassa Englannissa sekä hän on käynyt 1 ja 2 tason Meditative Healing Program™-koulutukset. Tällä hetkellä hän on toista vuotta matkalla kohti kouluttajuutta Aquarian Teacher Academyllä. ....

....Taranbir is a founding member of Estonian IKYTA in 2008 and since 2009 she has held many yogic camps and workshops as well. The topics that inspire her are the teachings for women, conscious relationships, stress and self-healing, chakras and the five elements, nutrition, and prosperity. She is also an active Practitioner of Meditative Healing™ . ..Ella es también fundadora de la Asociación Internacional de Maestros de Kundalini Yoga (IKYTA, por sus siglas en inglés) de Estonia. Desde 2009 se ha dedicado organizar campamentos y talleres de yoga. Los temas que la inspiran son las enseñanzas para la mujer, las relaciones conscientes, el estrés y la autocuración, los chakras y los cinco elementos, la nutrición y la prosperidad. Además, de su practica de Meditative Healing™. ..Taranbir on yksi Viron IKYTA-perustajajäsenistä (2008) ja 2009 lähtien hän on pitänyt useita joogatyöpajoja sekä -leirejä. Aiheet jotka inspiroivat häntä ovat opetukset naiseudesta, tietoiset ihmissuhteet, stressi ja itseparannusmenetelmät, chakrat ja viisi elementtiä, ravinto ja runsaus. Hän on myös aktiivinen Meditative Healing™ -harjoittaja. ....


Giandev Kaur.jpg

Giandev Kaur

....Giandev Kaur is from Finland and has MA in Energy and Environmental Engineering. She lives with her husband and three children at Kurjen Tila Ecovillage. ..Giandev Kaur es de Finlandia y tiene un máster en Energía e Ingeniería Ambiental. Vive con su esposo y sus tres hijos en la villa ecológica de Kurjen Tila. ..Giandev Kaur on suomalainen ja hän on energia- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri. Hän asuu miehensä ja kolmen lapsensa kanssa Kurjen Tila -ekokylässä. ....

....She has been dedicated to study of how communities work and how to develop them. She also coordinates ERASMUS+ European Voluntary Service projects and works with volunteers to increase the understanding of more ecological way of living. ..Su principal foco de estudio es averiguar cómo funcionan las comunidades y cómo fomentar su desarrollo. También coordina el programa ERASMUS y proyectos europeos de voluntariado con el fin de incentivar una forma de vida más ecológica. ..Hän on omistautunut opiskelemaan yhteisöjen toimintaa ja kehittämään niitä. Hän koordinoi myös ERASMUS+ Vapaaehtoispalveluprojekteja ja hän työskentelee vapaaehtoisten kanssa kasvattaakseen ympäristötietoisempaa elämäntapaa. ....

....She has been a Kundalini Yoga teacher since 2009 and she has taken Specialized Trainings in 'Conscious Pregnancy', Post Natal Kundalini Yoga Teacher and Yoga Doula. She has also served in working as a publicist at Kundalini Yoga Association of Finland. ..Desde 2009, es maestra de Kundalini Yoga y ha cursado formación especializada en 'Embarazo consciente', en Postparto mediante Kundalini Yoga y en Yoga Doula. También ha trabajado como publicista en la Asociación de Kundalini Yoga de Finlandia. ..Hän on opettanut kundaliinijoogaa 2009 vuodesta lähtien ja hän on erikoistunut 'Tietoinen raskaus' -raskausajan ja synnyttäneiden kundaliinijoogaopettajaksi ja hän on joogadoula. Hän on myös toiminut Suomen kundaliinijoogayhdistys ry:n tiedottajana. ....

....Since 2015 she is in the Aquarian Teacher Academy and in the process of becoming Associate Trainer. She is very dedicated to teaching women to find their strength and grace. ..Desde 2015 está en la Aquarian Teacher Academy, pronta a convertirse en Formadora Asociada. Además se dedica a enseñar a las mujeres la manera de encontrar su propia fortaleza y gracia. ..Vuodesta 2015 lähtien hän on ollut harjoittelijana Aquarian Teacher Academyllä ja on prosessissa jossa hän valmistuu Associate Traineriksi. Hän on omistautunut opettamaan naisia löytämään heidän voimansa ja arvokkuutensa. ....